Phạm Minh Tuấn

Phạm Minh Tuấn

Sinh: 1961 tại Hà Nội, Việt Nam
1984: Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
riển lãm:
1991: Triển lãm Cá nhân tại Hà Nội
1992-1996: Triển lãm nhóm tại Hà Nội
1996: Triển lãm nhóm ở Danmark
1997-2001: Triển lãm nhóm tại Hongkong
1997: Triển lãm nhóm tại Singapore
1998: Triển lãm nhóm tại New York
2002: Triển lãm nhóm tại Swizeland
2004: Triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội
2006: Triển lãm nhóm tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 3 tháng 1 năm 2014: Triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội
Triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Singapore và nhiều nơi khác

Tác phẩm của Phạm Minh Tuấn