Trần Trọng Thượng

Trần Trọng Thượng

Sinh năm 1980
Quê quán: Hải Dương
Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

Triển lãm "Miền Ký Ức"- triển lãm nhóm năm 2020/ Hà Nội, Việt Nam
Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Việt Bắc-Tây Bắc năm 2007/ Điện Biên, Việt Nam
Triển lãm Mỹ thuật khu vực III năm 2005/ Tuyên Quanng, Việt Nam
Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Việt Bắc-Tây Bắc năm 2002/ Việt Trì, Việt Nam
Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Việt Bắc-Tây Bắc năm 2002/ Hòa Bình, Việt Nam
Triển lãm "Mắt trẻ thơ" năm 2001/ Hà Nội, Việt Nam
Triển lãm "Việt Nam đất nước tôi"/ Hà Nội, Việt Nam

Tác phẩm của Trần Trọng Thượng